Inspiration «LittleBits»

[ HARDWARE | LITTLEBITS ]

Weitere Ressourcen

  • LittleBit Quickstart-Guide [Link]
  • Webseite der littlebits [Link]
  • LittleBits Educators Guide [Link]
  • LittleBits Gizmo & Gadgets KIT Projektideen [Link]
  • LittleBit Projektlektionen littleBits-Complete-Project-Booklets
  • LittleBits Lektions Ideen [Link]
  • LittleBits MakeyMakey Kit [Link]
  • LittleBits Arduino Projektideen [Link]